English     فارسی
  •  ثبت نام  
  • جهت تنظيم گزارشهاي خود ، حسب رشته به زير صفحه مربوطه در بخش تنظيم گزارش ناظران رفته و طبق راهنما اقدام نماييد.
  • شهرداري هايي که بخواهند الکترونيکي دريافت نمايند،پس از هماهنگي قابل اقدام است.
  • بدون نياز به اتوماسيون و ظرف دو هفته امکان پذير است.
  • اين حالت براي مهندساني است که تاکيد به گزارشهاي کاغذي دارند و مي خواهند شخصا" به شهرداري مراجعه نمايند.
  • در صورت داشتن ارتباطات در شهرداري ها، شوراهاي اسلامي شهر يا سازمان نظام مهندسي يکي از شهرهاي کشور که بخواهند ار ابزارهاي مديريتي نوين در اداره شهرها بهره جويند، در متن پيام در صفحه تماس با ما اعلام فرماييد تا هماهنگي هاي لازم انجام گيرد.
  • www.nazeran.com

   

  يکشنبه 26 آذر 1396