چهار شنبه 26 مهر 1396
   English     فارسی

جدول ثبت اطلاعات کاربران

 مشهد

  شهرداري / نظام مهندسي   مهندسان
 مناطق شهرداري سازه
 نظام مهندسي معماري
 خود اظهاري مهندسان تاسيسات مکانيکي
  تاسيسات برقي
  نقشه برداري

بعد از ثبت نام و فعال شدن کد مي توانيد از طريق صفحه ويرايش اطلاعات کاربري تغييرات مورد لزوم از قبيل تغيير رمز ورود و ... را انجام دهيد

  • در برخي از شهرها در مرحله امکان سنجي و ظرفيت سازي است
  • پس از فراخوان قابليت اجرا خواهد داشت